DETAYLARI HATIRLAYIN

YENİ HESAP

Birinci Bölüm - Fikir ve Sanat Eserleri

A) Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo- televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

B) III- Güzel Sanat Eserleri

Madde 4- Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;

5. Fotografik eserler ve slaytlar,

A) Eser Sahibinin Hakları

Madde 13- Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu Kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir.

II- Manevi Haklar

1. Umuma Arz Salahiyeti

Madde 14- Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder.

2. Adın Belirtilmesi Salahiyeti

Madde 15- Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususuna karar vermek salahiyeti münhasıran eser sahibine aittir.

3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetmek

Madde 16- Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.

Madde 17 - Aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir.

Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda

Yer Alan Suç ve Cezalar

Manevi Haklara Tecavüz Halinde Suçlar

MADDE 71

Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar değişen sürelerde hapis veya adli para cezası

MADDE 71

Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak kişiler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar değişen sürelerde hapis veya adli para cezası

Kaynak göstermeden iktibasta bulunan kişiler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar değişen sürelerde hapis veya adli para cezası

Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi hakkında 6 aya kadar hapis cezası

Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi hakkında 6 aya kadar hapis cezası

Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişiler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar değişen sürelerde hapis veya adli para cezası

Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri işleyen kişiler hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar değişen sürelerde hapis veya adli para cezası

ÜST
WhatsApp WhatsApp